Tài nguyên

images (3)

BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

  PHÒNG GD&ĐT CHỢ ĐỒN TRƯỜNG TIỂU HỌC RÃ BẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN  BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
1455770256nckh.png

Hướng dẫn viết SKKN

HƯỚNG DẪN VIẾT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU: 1. Mục đích: – Giúp giáo viên và cán bộ quản lý các tổ chuyên môn trong trung tâm thuận lợi trong việc viết sáng kiến kinh nghiệm (SKKN), thúc đẩy…