Sáng kiến kinh nghiệm

1455770256nckh.png

Hướng dẫn viết SKKN

HƯỚNG DẪN VIẾT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU: 1. Mục đích: – Giúp giáo viên và cán bộ quản lý các tổ chuyên môn trong trung tâm thuận lợi trong việc viết sáng kiến kinh nghiệm (SKKN), thúc đẩy…