Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2016

Tháng Ba 24, 2017 7:18 sáng

Hôm nay ngày 07 tháng 10 năm 2016, trường Tiểu học Rã Bản tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm học 2016-2017, nhằm đánh giá quá trình hoạt động của toàn trường trong năm học vừa qua đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm học mới, Tham dự hội nghị có măt đầy đủ của 13 cán bộ, công chức, viên chức của trường năm học 2016-2017. 

Hội nghị đã được nghe các báo cáo về các mặt hoạt động của nhà trường, công đoàn, ban thanh tra nhân dân và công khai tài chính với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, có trách nhiệm Hội nghị đã thống nhất và đưa ra được nghị quyết của Hội nghị: 

I/ HIỆU TRƯỞNG:

1/ Tổ chức bộ máy nhà trường, chịu trách nhiệm trước cơ quan trực tiếp là phòng giáo dục và trước pháp luật về nhiệm vụ được giao.

2/ Lập dự thảo kế hoạch năm học, duyệt kế hoạch với phòng Giáo dục – Đào tạo Chợ Đồn, UBND xã Rã Bản và chịu trách nhiệm chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch, đối chiếu kết quả thực hiện với chỉ tiêu, kế hoạch, tiến hành sơ kết, tổng kết.

3/ Tiếp thu chỉ đạo của phòng giáo dục lập kế hoạch tổng thể tuần, tháng: chuẩn bị nội dung họp hội đồng nhà trường hàng tháng.

4/ Quản lý giáo viên, CNV, học sinh; phân công công tác kiểm tra, đánh giá, xếp loại việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên, CNV; Tổ chức giáo dục toàn diện cho học sinh.

5/ Tham mưu với các cấp…nhằm tranh thủ mội nguồn lực để hoàn thiện cơ sở vật chất và nâng cao hiệu quả giáo dục.

6/ Lãnh đạo hoạt động của các hội đồng: Hội đồng sư phạm, hội đồng thi đua khen thưởng, hội đồng kỷ luật, Hội nghị toàn thể CB, GV, CNV. Chủ trì hội đồng nhà trường trong việc đề ra các chủ trương, quyết sách lớn của nhà trường.

7/ Phối hợp với chi bộ Đảng, chủ tịch công đoàn, TPT Đội, hội phụ huynh…để chỉ đạo hoạt động của các đoàn thể trong nhà trường ( Công đoàn, Đội thiếu niên)

8/ Chỉ đạo và kiểm tra hoạt động tài chính, đảm bảo chính sách cho cán bộ, giáo viên, học sinh.

9/ Kiểm tra chỉ đạo công tác bảo vệ CSVC, an ninh trật tự, an toàn cơ quan.

10/ Thực hiện báo cáo thường kỳ hàng tháng, công tác thi đua khen thưởng. kỷ luật.

11/ Thực hiện công tác tham mưu, phối hợp với phụ huynh hỗ trợ hoạt động của nhà trường.

12/ Theo dõi kiểm tra việc thực hiện định mức lao động, ý thức chấp hành, kỷ luật lao động của CB, GV, CNV trong trường.

13/ Kiểm tra thường xuyên các điều kiện đảm bảo cho dạy và học như: Vệ sinh lớp học, ánh sáng, bàn ghế, nước uống, an toàn, trật tự…

14/ Kiểm tra, chỉ đạo, duy trì nề nếp làm việc của cơ quan: Tác phong, giờ giấc làm việc, đeo thẻ, trang thiết bị…

15/ Chỉ đạo việc thực hiện chế độ chính sách đối với học sinh, tiếp thu và giải quyết các kiến nghị của cha mẹ học sinh.

16/ Kiểm tra công tác y tế trường học.

II/ PHÓ HIỆU TRƯỞNG:

1/ Thay mặt hiệu trưởng giải quyết các công việc quản lý khi hiệu trưởng đi vắng hoặc khi được ủy quyền.

2/ Căn cứ kế họach năm học, lập kế họach họat động chuyên môn hàng tháng, hàng tuần, triển khai thực hiện khi có phê duyệt của hiệu trưởng, chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch chuyên môn; chuẩn bị nội dung sinh hoạt chuyên môn.

3/ Dựa theo phân công chuyên môn lập thời khóa biểu, kế hoạt thăm lớp, dự giờ, dạy thay, thao giảng… kiểm tra hoạt động của các lớp, của giáo viên chủ nhiệm.

4/ Kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các loại hồ sơ chuyên môn: Lịch, kế hoạch cá nhân, kế hoạch của tổ, GVCN, bộ phận thư viện, thiết bị, lịch báo giảng, sổ ghi điểm, giáo án, hồ sơ các nhân các loại…

5/ Thường xuyên kiểm tra tình hình trường lớp, các yêu cầu cần thiết để vạch kế hoạch lao động, tu bổ khuôn viên, vệ sinh môi trường. Chỉ đạo và kiểm tra công tác lao động.

6/ Làm công tác đánh giá chất lượng, kiểm tra chất lượng các kỳ, chọn học sinh giỏi, theo dõi và đề ra biện pháp để thúc đẩy sự tiến triển chất lượng dạy và học.

7/ Phối hợp và chỉ đạo các bộ phận trong họat động thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ, các phong trào thi đua.

8/ Phụ trách công tác ngọai khóa – chuyên đề, giáo dục ngoài giờ lên lớp, trực tiếp chỉ đạo hoạt động thư viện thiết bị và công tác báo chí các loại.

9/ Nghiên cứu, phổ biến các chỉ thị, quy định, hướng dẫn về chuyên môn và triển khai thực hiện.

10/ Ghi chép, lưu giữ các hồ sơ về kế họach chuyên môn, số liệu kiểm tra, đánh giá. Kiểm tra và xác nhận các loại hồ sơ chuyên môn đúng kì hạn và chịu trách nhiệm về phần việc được phân công.

11/ Thực hiện báo cáo trước hiệu trưởng hàng tuần, tháng và hàng năm theo kế hoạch; chuẩn bị báo cáo cấp trên về lĩnh vực được hiệu trưởng phân công.

12/ Duyệt sổ điểm, kiểm tra học bạ cuối năm và tham mưu với hiệu trưởng duyệt.

13/ Chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về chất lượng chuyên môn nhà trường; Cùng với hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp xã và PGD về nhiệm vụ năm học.

III/ NHIỆM VỤ CỦA TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

1/ Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ, kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên.

2/  Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên.

3/  Hướng dẫn xât dựng và quản lý kế họach cá nhân của tổ theo kế hoạch dạy học, phân phối chương trình và các quy định của BGD&ĐT.

4/ Kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn và kỷ luật lao động của giáo viên.

5/ Kiểm tra đánh giá, xếp loại về chuyên môn cho giáo viên, tham mưu xếp loại GV hàng tháng, kỳ và cả năm học.

6/ Chuẩn bị nội dung về chuyên môn của tổ, báo cáo chuyên môn một lần/ tháng

7/ Báo cáo cho hiệu trưởng tình hình công tác trong tháng và kế hoạch tháng tới

8/ Chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về chất lượng và hiệu quả công tác của tổ.

9/ Cùng kiểm tra hồ sơ khi được BGH phân công

IV/ NHIỆM VỤ CỦA GIÁO VIÊN:

1/  Đến trường đúng giờ, ra, vào lớp đúng hiệu lệnh, dạy đúng phân phối chương trình, lên lớp phải đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Giảng dạy và giáo dục học sinh  theo đúng chương trình giáo dục, kế hoạch dạy, soạn bài, chuẩn bị đồ dùng, thí nghiệm, kiểm tra, đánh giá học sinh theo quy định. Vào sổ điểm, ghi học bạ đầy đủ, kịp thời theo quy định của BGH, không bỏ giờ, bỏ buổi dạy, quản lý học sinh trong các họat động giáo dục do nhà trường tổ chức. Tham gia các  hoạt động của tổ chuyên môn của các tổ chức đòan thể và của nhà trường đầy đủ.

2/ Rèn luyện đạo đức, học tập văn hóa, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao chất lượng hiệu quả giảng dạy và giáo dục ( trình độ tin học, ngoại ngữ) Tích cực đổi  mới phương pháp giảng dạy theo yêu cầu đổi mới của ngành. Ứng dụng tốt CNTT trong giảng dạy.

3/ Thực hiện nghĩa vụ công dân các quy định của pháp luật và điều lệ nhà trường; chịu sự kiểm tra và chấp hành quyết định của Hiệu trưởng.

4/ Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; gương mẫu trước học sinh; thương yêu, tôn trọng học sinh; bảo vệ các quyền lợi và lợi ích chính đáng của HS;   đoàn kết giúp đỡ đồng nghiệp.

5/ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của nhà trường, điều lệ trường tiểu học. Nghỉ việc phải có lý do, có giấy phép trước một ngày, được sự đồng ý của Hiệu trưởng ( hoặc phó hiệu trưởng khi Hiệu trưởng đi vắng. Trừ trường hợp ốm đau đột xuất).

6/ Hoàn thành các loại hồ sơ sổ sách đúng thời gian quy định.

7/ Tham gia đầy đủ các buổi sinh họat chuyên môn hàng tuần, chào cờ đầu tuần, họp tổ, họp cơ quan, họp chi bộ (là Đảng viên), họp đoàn (là đoàn viên), họp công đoàn  phải tham gia đầy đủ, đúng giờ và phải sổ ghi chép nội dung cuộc họp. Điện thoại phải để chế độ im lặng trong giờ lên lớp, không thảo luận riêng trong các cuộc họp.

8/ Tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu kém theo sự phân  công của BGH.

9/  Có kế họach công tác chủ nhiệm lớp cụ thể, xây dựng các biện pháp thiết thực phù hợp với tình hình cụ thể mỗi lớp, chuẩn bị chu đáo nội dung họp phụ huynh định kỳ. Tìm hiểu nắm vững học sinh trong lớp về mọi mặt để bổ sung biện pháp giáo dục sát đối tượng, nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của lớp…Tổng kết, đánh giá tình hình của lớp một lần/ tháng (theo dõi trong sổ chủ nhiệm) và bổ sung biện pháp cho tháng tiếp theo.

10/ Cộng tác chặt chẽ với hội phhụ huynh học sinh, chủ động phối hợp với giáo viên bộ môn,  Đội TN và các tổ chức xã hội có liên quan để giáo dục học sinh.

– Đánh giá xếp loại học sinh đúng quy chế

– Làm tốt công tác phổ cập do BGH phân công.

V/  ĐỘI TNTP

1/ Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ của tổ chức mình phụ trách.

2/ Lên kế hoạch hoạt động tuần, tháng và năm, từng đợt thi đua; sơ kết từng đợt thi đua; nộp báo cáo và họp giao ban hàng tuần, tháng cùng BGH chuẩn bị các văn bản báo cáo thuộc ngành dọc.

3/  Chịu trách nhiệm trước BGH về công tác thiếu nhi trong trường học.

4/ Duy trì mọi hoạt động nề nếp, thể dục ( thể dục giữa giờ, sinh hoạt dưới cờ 1 lần/ tuần và đồng phục học sinh, kiểm tra nội vụ học sinh, các hoạt động tập thể…); tham mưu với BGH trong việc giáo dục đạo đức, tư các học sinh.

5/ Cùng với ban lãnh đạo làm tốt công tác nhân đạo trong trường học, khuyến học, khuyến tài, kế hoạch nhỏ…

6/ Cùng với nhà trường thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

7/ Xây dựng tổ chức Đội đạt danh hiệu “ Liên Đội vững mạnh”

VI/  CÔNG ĐOÀN

1/  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ của tổ chức mình phụ trách.

2/ Lên kế họach họat động tuần, tháng và năm học, họp giao ban hàng tuần, tháng cùng BGH.

3/ Xây dựng quy chế phối hợp với các tổ chức trong trường để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

4/  Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho cán bộ, giáo viên. Động viên mọi người cùng thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

5/ Xây dựng khối đoàn kết nội bộ cơ quan.

6/ Chỉ đạo ban thanh tra nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ thanh tra trường học. Thanh tra việc thực hiện nội quy, quy chế chuyên môn của mọi cán bộ, giáo viên trong nhà trường. Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên…

7/ Chuẩn bị các văn bản báo cáo thuộc ngành dọc (Công đoàn ngành) Và báo cáo cho cấp ủy việc thực hiện kế hoạch.

8/ Đánh giá các đoàn viên hàng kỳ và hàng năm.

VII/ THƯ VIỆN- THIẾT BỊ

 Thư viện: Xây dựng kế hoạch thư viện, quản lý sắp xếp ngăn nắp, khoa học để tiện lợi cho việc tìm sách. Có kế hoạch bổ sung sách giáo khoa, sách tham khảo, sách nghiệp vụ, thực hiện cho mượn sách, đọc sách, báo hàng ngày và thu hồi mượn sách hàng tuần, hàng kỳ, hàng năm; quản lý tài sản thư viện; hồ sơ sổ sách mượn, trả ghi chép đầy đủ đúng quy định, sổ theo dõi báo cáo… Học tập nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

Thiết bị: Có hồ sơ sổ sách ghi chép đầy đủ tài sản thiết bị, có sổ ghi chép mượn và trả, nhật ký theo dõi; vạch kế họach hoạt động, mua sắm, sửa chữa trang thiết bị, đồ dùng dạy học. Kết hợp với đồng chí phó hiệu trưởng để nâng cao chất lượng sử dụng thiết bị dạy học; bảo quản sắp xếp ngăn nắp tiện lợi cho việc sử dụng; chịu trách nhiệm nếu để sảy ra hiện tượng mất mát.

  • Mua sắm các loại dụng cụ sinh họat hàng ngày trong cơ quan

VIII/ VĂN THƯ:

– Nhận công văn đến, đánh phát công văn đi.

– Chuyển tải các thông tin kịp thời đến các bộ phận bằng mọi hình thức, đồng thời báo cáo kịp thời với Hiệu trưởng những vấn đề không giải quyết được theo yêu cầu của Hiệu trưởng.

– Lưu các công văn đến, đi vào sổ theo dõi công văn.

– Cùng với phó hiệu trưởng hoặc Hiệu trưởng giải quyết các loại hồ sơ như: Các lọai giấy chứng nhận do trường cấp.

– Kiểm tra các lọai hồ sơ kèm theo khi chuyển đi, chuyển đến như: Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình, khai sinh…Phối hợp với BGH giải quyết thủ tục hành chính cho các trường hợp nhập học của học sinh đã được Hiệu trưởng chấp nhận.

– Thu phát sổ điểm cho giáo viên.

– Thống kê số liệu hoc sinh giỏi các cấp hàng năm, thống kế số liệu học sinh hàng tháng, lập báo cáo thống kê.

 – Bảo quản hồ sơ các loại như: Học bạ, bằng cấp, sổ đăng bộ, sổ phổ cập…

– Lập hồ sơ theo dõi học sinh chuyển đến, chuyển đi, theo dõi sĩ số học sinh, ghi chép cập nhật vào sổ đăng bộ kip thời.

IX/ THỦ QUỸ

  • Đảm bảo các hồ sơ giấy tờ, chứng từ rõ ràng chính xác, giáo viên ký nhận ghi rõ họ tên.
  • Thu giữ lập hồ sơ sổ sách các loại, các khoản thu
  • Đối chiếu sổ sách hàng tháng với kế toán và trình Hiệu trưởng ký duyệt.
  • Báo cáo Hiệu trưởng 1 tháng/ lần các khoản thu chi ngân sách và ngoài ngân sách.

X/ Y TẾ

– Đảm bảo việc chăm sóc sức khỏe học sinh theo quy định về vệ sinh y tế học đường, vệ sinh cá nhân và trường lớp sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh an toàn cho học tập và giảng dạy.

XI/ KẾ TOÁN:

          – Thực hiện nghiêm túc và chính xác các quy định về tài chính, hồ sơ thu, chi phải đầy đủ và hợp lệ.

          – Hàng tháng, hàng quý phải báo cáo hiệu trưởng kết quả thu chi các loại và khớp số liệu với thủ quỹ.

XII/ BẢO VỆ:

1/  Đảm bảo an ninh, an toàn cơ sở vật chất nhà trường 24/ 24h, không cho người không phận sự tự tiện vào khu trường trong và ngoài giờ làm việc.

2/ Khi có sự cố sảy ra phải kịp thời xử lý nếu vượt khả năng xử lý phải báo ngay cho cơ quan chức năng.

3/ Cùng thực hiện những nhiệm vụ khác được giao.

*  NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ:

  Cán bộ, GV, NV phải đi làm, đi họp đúng giờ, hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng tiến độ ( đây là một tiêu chí để xếp loại công chức)

Tham gia tích cực, tự giác các hoạt động dạy và học, nội dung công việc được giao, tham gia các cuộc thi, các đợt thi đua do nhà trường, ngành và địa phương tổ chức và phát động.

1/ Quy định họp:

– Họp hội đồng: 1 lần/ tháng

– Tổ chuyên môn: 2 lần/ tháng

– Chào cờ thứ 2 hàng tuần

– Họp lãnh đạo mở rộng, HĐTĐ khen thưởng, kỉ luật: theo định kì và đột xuất theo quyết định của Hiệu trưởng khi có những việc cần làm ngay.

* Lưu ý: Kế hoạch công tác chi tiết triển khai trên lịch công tác của trường, CB, GV, NV thường xuyên xem lịch để thực hiện, tùy tình hình cụ thể hiệu trưởng có thể điều chỉnh các cuộc họp phù hợp.

2/ Các quy định khác:

a/ Quy định xét học sinh HTCTTH :

  • Hội đồng xét được thành lập hàng năm theo đề xuất của Hiệu trưởng và quy định của cấp trên .
  • Mọi chế độ tuyển sinh và tài chính theo quy định hiện hành

b/ Quyết định về ngoại khóa – chuyên đề: Tất cả các GV, CB, NV phải có mặt (trừ trường hợp đặc biệt xin phép nghỉ được Hiệu trưởng đồng ý)

c/ Quy định chế độ thanh toán:

+ Cán bộ, giáo viên đi công tác phải được Hiệu trưởng cử và cấp công lệnh, hoặc công lệnh của cơ quan trực tiếp thông qua thủ trưởng đơn vị mới được thanh toán công tác phí. Trong trường hợp Hiệu trưởng đi vắng, phó Hiệu trưởng mới trực tiếp phân công giáo viên, cán bộ đi công tác

+ Cán bộ đi công tác về phải nộp chứng từ ngay trong vòng ba ngày và được thanh toán theo chế độ quy  định của nhà nước. (Nếu tập huấn tại huyện vào thứ bảy, chủ nhật thì được nghỉ bù vào các ngày trong tuần)

+ Cán bộ đi học trong chế độ được hưởng các chế độ theo quy định của nhà nước và UBND tỉnh Bắc Kạn

+ Các loại văn phòng phẩm phục vụ dạy học đều phải được duyệt kế hoạch trước khi mua. Các chứng từ phải đảm bảo, hợp lệ, đủ thủ tục

+ Các tài sản trong nhà trường cháy, hỏng… phải lập biên bản báo hỏng, có tang vật để lại, mới được làm tờ trình xin mua bổ sung.

d/ Một số quy định về nhiệm vụ của giáo viên, học sinh và hành vi ứng xử của nhà giáo, học sinh khi đến trường.( Trích điều lệ trường học)

 ***Chức năng , nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm lớp:

*4 chức năng:

1/  Là người quản lý giáo dục toàn diện học sinh một lớp

2/ Tổ chức tập thể học sinh họat động tự quản nhằm phát huy tiềm năng tích cực của mỗi học sinh.

3/ Là cầu nối giữa tập thể học sinh với các tổ chức xã hội trong và ngoài nhà trường, là nơi tổ chức phối hợp các lực lượng giáo dục.

4/ Đánh giá khách quan kết quả rèn luyện của mỗi học sinh và phong trào chung của lớp.

*6 nhiệm vụ:

1/ Nắm vững mục tiêu của cấp học chương trình giáo dục dạy học của trường.

2/ Tìm hiểu để năm vững cơ cấu, tổ chức của nhà trường

3/ Tiếp nhận học sinh chủ nhiệm, nghiên cứu và phân tích mọi đặc điểm của đối tượng trong lớp và các yếu tố tác động đến các em, bao gồm đặc điểm tâm sinh lý, nhân cách, năng lực của từng em, hoàn cảnh gia đình và sự quan tâm của gia đình đối với con em.

4/ Tự hoàn thiện phẩm chất, nhân cách của người thầy giáo, cô giáo.

5/ Không ngừng học tập nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm

6/ Tổ chức liên kết tòan xã hội để xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, thống nhất

****Quy định về hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang phục của giáo viên và học sinh khi đến trường.

*Giáo viên:

1/ Hành vi ngôn ngữ ứng xử của giáo viên phải mẫu mực, phải có tác dụng giáo dục đối với học sinh, không vi phạm đạo đức nhà giáo.

2/ Trang phục của giáo viên phải chỉnh tể, giản dị, phù hợp với họat động sư phạm, theo quy định về trang phục của nhà giáo.

*Học sinh:

1/ Hành vi, ngôn ngữ ứng xử của học sinh phải có văn hóa, phù  hợp với đạo đức lối sống của lứa tuổi tiểu học

2/ Trang phục của học sinh phải sạch sẽ gọn gàng, giản dị, thích hợp với độ tuổi, thuận tiện cho việc học tập và sinh hoạt ở nhà trường. Khi đi học không được bôi son, đánh phấn, sơn móng tay, chân, đeo đồ trang sức.

Học sinh mặc đồng  phục trong buổi chào cờ đầu tuần

Cấm học sinh có những hành vi sau đây:

1/ Vô lễ, xúc phạm nhân phẩm, danh dự giáo viên, nhân viên trong trường.

2/ Gian lận trong học tập kiểm tra và thi.

3/ Xúc phạm danh dự, nhân phẩm của bạn, đánh nhau, gây rối trật tự an ninh trong nhà trường và ngoài xã hội.

4/ Lưu hành văn hóa phẩm đồi trụy.